6 měsíců
WEBHOSTINGU
ZDARMA
Přestěhujte prezentaci pod naši střechu a my vám naservirujeme 6 měsícu webhostingu zdarma.
WEBHOSTING | pravidla

SMLUVNÍ
PODMÍNKY

I. - Předmět smlouvy

Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a registraci a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP a zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek.

II. Registrace doménového jména

Poskytovatel zprostředkuje registraci doménového jména u registračních autorit. Vlastníkem doménového jména se stává zákazník vyjma registrace .sk domény, kde je v souvislosti s pravidly registrace .sk domén doména zaregistrovaná na partnerský subjekt se sídlem v SR.

Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv zákazníkem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře uživatele, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.

Zákazník se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních výdajů.

Zákazník odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.

III. Základní povinnosti smluvních stran

Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho emailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP.

Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle Pravidel této smlouvy v případě zásahu vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) či ostatních sítí Internetu a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.

Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serverů a to zejména z důvodu havárie či nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle Pravidel. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem s výjimkou nepředpokládaných poruch. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod. a to zejména v případech popsaných v bodech 3.2 a 3.3

IV. Zvláštní ustanovení

Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Zákazník odpovídá za technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Zákazník prohlašuje, že poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči zákazníkovi ani třetím stranám.

Má-li zákazník v úmyslu provozovat na svém virtuálním serveru stránky s erotickým obsahem, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli, neboť takový provoz virtuálního serveru je možný pouze po předchozím souhlasu Poskytovatele.

Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k rozesílání nevyžádaných informací (SPAM).

Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby, zákaznických virtuálních serverů či samotného serveru je přísně zakázán.

Poskytovatel je oprávněn v případě podezření týkajícího se porušení výše uvedených povinností provést kontrolu dat na serveru a je oprávněn přerušit či omezit provoz serveru. O tom je provozovatel povinen zákazníka informovat.

V. Ceny za služby

Cena za provoz virtuálního serveru se platí dle zvoleného platebního období buď měsíčně, půlročně nebo ročně dopředu. Aktuální výše ceny služeb je veřejně přístupná na http://www.topweby.cz. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele a to na základě výzvy, která je poskytovatelem zaslána na kontaktní email zákazníka do 7 dnů od uzavření smlouvy (objednávky provedená zákazníkem). Řádný daňový doklad je vystaveny vždy do 15 dnů od připsání platby na účet poskytovatele.

Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby, pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele.

Při neuhrazení platby do data její splatnosti je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. V případě nezaplacení v požadovaném termínu je zákazník 2x (dvakrát) upozorněn e-mailem ze strany poskytovatele. Při překročení termínu splatnosti o 15 dnů jsou poskytované služby pozastaveny (přesměrovány na stránku "stop") a po dalších 15-ti dnech jsou poskytované služby zrušeny (včetně e-mailových adres).

V případě dříve neuhrazených finančních závazků vůči poskytovateli, může být platba za služby použita na srovnání těchto závazků.

V případě prodlení zákazníka v úhradě platby je poskytovatel oprávněn tuto skutečnost zveřejnit.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem objednání služeb. Zákazník prohlašuje, že se bude pravidly řídit stejně, jako by byla tato pravidla vytištěná a podepsaná ve formě smlouvy.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Poskytovatel má právo jednostranně změnit znění Pravidel. O této skutečnosti bude zákazníky informovat prostřednictvím www stránky http://www.topweby.cz. V případě, že zákazník vysloví nesouhlas s novým zněním Pravidel, zkracuje se výpovědní lhůta webhostingových služeb na 1 měsíc. Zaplacením poplatku na základě účetního dokladu vystaveného po změně znění Pravidel, vyjadřuje zákazník souhlas s novým zněním Pravidel.

Potvrzením smluvních podmínek nebo uhrazením služeb zákazník dává najevo souhlas s aktuálním zněním smluvních podmínek.

Zákazník prohlašuje, že se podrobně seznámil s Technickými informacemi o webhostingu vydané poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, že Technické informace uveřejní na internetové adrese http://phpinfo.topweby.cz.


Domény Webhosting Tvorba www